Reklamacje

Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować przez odpowiedni formularz reklamacyjny lub bezpośrednio na adres e-mail: reklamacje@focusgarden.pl
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach o 8 do 16
kontakt emailowy
formularze reklamacyjne
formularze zgłoszenia reklamacji
godziny pracy
poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
 Reklamacje i zwroty
 1. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt  13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć konsumentowi rzeczy bez wad.
 2. Klient zobowiązany jest do przechowywania i wykorzystywania produktów w sposób i w warunkach zapewniających zachowanie ich właściwości, zgodnie z ewentualnymi informacjami i wskazaniami podanymi w załączonych do produktów materiałach informacyjnych. W przypadku produktów wymagających okresowej konserwacji Sprzedający dołącza do produktu stosowną informację o konieczności i częstotliwości przeprowadzania konserwacji oraz o zalecanych środkach konserwujących. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy wady produktów powstały z winy Klienta wskutek składowania, wykorzystania produktów w nieodpowiedni sposób lub niewłaściwej ich konserwacji.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie produktów zakupionych u Sprzedającego.
 4. Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem produktów. Przez akty staranności rozumie się sprawdzenie towaru pod względem ilościowym i jakościowym w obecności kuriera, w razie stwierdzenia szkody spisanie stosownego protokołu na okoliczność szkody oraz pokwitowanie odbioru przesyłki. W przypadku gdy kurier nie posiada druku protokołu szkody prosimy o niezwłoczny kontakt do Centrum Szkód DHL pod numerem telefonu 42/634-53-45. Informujemy, że w chwili wydania towaru firmie kurierskiej przez Sprzedającego, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Klienta.
 5. W przypadku gdy opakowanie dostarczanego klientowi towaru nosi widoczne ślady uszkodzenia mogące świadczyć o uszkodzeniu przesyłanej zawartości Klient proszony jest o nieodbieranie przesyłki. W takim wypadku na liście doręczającym należy umieścić adnotacje, że odmowa nastąpiła z powodu jej uszkodzenia. Adnotacja ta musi zostać potwierdzona własnoręcznym podpisem. Jednocześnie prosimy o poinformowanie obsługi Sklepu o zaistniałej sytuacji za pomocą poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@focusgarden.pl
 6. Niektóre, enumeratywnie wskazane w ofercie Sprzedającego towary  mogą być objęte 12-miesieczną gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku informacja o gwarancji znajduje się o opisie produktu, a stosowny dokument gwarancyjny dołączony zostaje do wysyłanego  Klientowi towaru.
 7. Klientowi przysługują uprawnienia  z tytułu rękojmi lub gwarancji (jeśli towar jest objęty gwarancją stosownie do postanowień paragrafu 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu). W przypadku gdy klient stwierdzi, że zakupiony towar jest wadliwy przysługuje mu prawo do skorzystania (zależnie od dokonanego wyboru) z uprawnień przyznanych mu na mocy udzielonej gwarancji (w tym przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi podmiot jej udzielający) lub z tytułu rękojmi (odpowiedzialność względem Klienta ponosi Sprzedający). Uprawnienia z tytułu gwarancji oraz uprawnienia z tytułu rękojmi są od siebie niezależne.
 8. Dla zachowania uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji oraz rękojmi zaleca się wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres e-mail poczty elektronicznej Sprzedającego: reklamacje@focusgarden.pl . Możliwe jest również pisemne zgłoszenie roszczenia na adres siedziby Sprzedającego. W celu ustalenia sposobu rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia a także przyspieszenia procedury, uprasza się o jak najdokładniejsze opisanie stwierdzonych wad i usterek.
 9. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach Sprzedający ustosunkuje się do roszczenia Klienta i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jego uwzględnienia.
 10. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi, przesłanie przez niego wadliwego towaru, jak i przesłanie do niego towaru naprawionego lub towaru wymienionego odbywa się na koszt Sprzedającego wyłącznie przy reklamacjach uznanych za zasadne.
 11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • numer zamówienia,
  • dane Klienta,
  • nazwę uszkodzonego towaru,
  • opis uszkodzenia,
  • zdjęcia obrazujące uszkodzenie (celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji),
  • protokół szkodowy spisany z kurierem (celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji)
 12. W przypadku Klientów nie posiadających statusu konsumenta konieczne jest, przy zgłoszeniu ujawnionej/wykrytej wady produktu, wskazanie kiedy (określenie daty) doszło do ujawnienia się/wykrycia wady.
 13. Regulacja przepisu rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” – Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z przepisem art. 27 ww. ustawy, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w przepisach art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być skierowane do Sprzedającego w formie elektronicznej, na adres e-mail: reklamacje@focusgarden.pl , lub formie pisemnej na adres Sprzedającego: ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła. Celem usprawnienia Państwa obsługi prosimy, w miarę możliwości, o korzystanie z drogi elektronicznej, co przyspieszy rozpoznanie Państwa sprawy.
  3. Uprawnienie realizowanie jest poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W ciągu kolejnych 14 dni (licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy) konsument obowiązany jest do odesłania na adres siedziby Sprzedającego zakupionego towaru, po uprzednim ustaleniu ze sprzedającym sposobu odesłania towaru.
  4. Treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępna jest w formie edytowalnego załącznika do niniejszego Regulaminu – Formularza odstąpienia od umowy.
  5. Zwracany produkt nie może nosić śladów zużycia, używania lub uszkodzenia i musi być zwrócony w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży oraz przesyłki wysłane na koszt Sprzedającego nie będą przez Sprzedającego przyjmowane. Zwroty są możliwe tylko po okazaniu paragonu fiskalnego / faktury VAT.
  6. Wysyłka towaru do zwrotu powinna zostać ustalona i potwierdzona drogą mailową lub telefoniczną.
  7. Zwracany produkt powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.
  8. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny nastąpi w sposób z nim ustalony w terminie 14 dni od dnia nadejścia produktu podlegającego zwrotowi. Zwrot pieniędzy następuje po sprawdzeniu produktu przez Sprzedającego.
  9. Koszty odesłania zwracanego produktu ponosi konsument.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru. Do którego dochodzi wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego produktu. 
  11. Sprzedający dokonuje weryfikacji stanu zwracanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
  12. Sprzedający dokona zwrotu należności w sposób wskazany przez konsumenta (z ewentualnym potrąceniem dodatkowych kosztów dokonania zwrotu – w przypadku wyboru takiego sposobu zwrotu należności przez konsumenta) w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.
 14. Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 1 pkt  21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” informujemy, że w przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub innych form nierespektowania uprawnień przysługujących konsumentom, Klient posiadający status konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Organem właściwym w takiej sytuacji jest WIIH w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań oraz właściwy miejscowo (ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta) Miejski lub Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów.