Rejestracja

Wypełnij dokładnie poniższy formularz rejestracyjny

Dane użytkownika

Imię:

Nazwisko:

Ulica i numer domu / lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj:

Numer telefonu:

Dane do logowania

Adres email:

Hasło:

Powtórz hasło:

Tak! Chcę otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w postaci wiadomości email. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FOCUS GARDEN SP. Z O.O. SP. K.
Oświadczam, że zapoznałem się regulaminem i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FOCUS GARDEN SP. Z O.O. SP. K. moich danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sieci telefonicznej w celach związanych z realizacją zamówień.
Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zamówień.
Administratorem danych osobowych jest FOCUS GARDEN SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Pile, adres: ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, e-mail: ochrona.danych@focusgarden.pl (Administrator) W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.
 1. Administratorem danych jest FOCUS GARDEN SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Pile, adres: ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła
 2. Inspektorem ochrony danych jest Rafał Czajkowski, adres ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, e-mail: ochrona.danych@focusgarden.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest realizacja stosunków gospodarczych z osobą, której dane dotyczą, prawidłowe doręczenie jej zamówienia, dalsza obsługa, przekazywanie jej, jeśli wyrazi na to zgodę, informacji o bieżącej ofercie, nowościach produktowych, kuponach rabatowych i promocjach. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a-f RODO
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży towarów dystrybuowanych przez Administratora, w szczególności w związku z:
  • dokonywaniem zakupów zarówno w drodze zamówienia telefonicznego, jak i poprzez składanie zamówienia w sklepie internetowym focusgarden.pl (istnieje możliwość składania zamówień z jednoczesną rejestracją konta Klienta a także bez rejestracji takiego konta)
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji;
  • wykonaniem płatności za towary sprzedane przez przedsiębiorstwo Administratora;
  • zapewnieniem obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • obsługą reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
  • obsługą próśb kierowanych przez Klientów, kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
  • koniecznością realizacji celów podatkowych i rachunkowych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach wskazanych wyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczone są drogą elektroniczną
  • prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • obsługa reklamacji i próśb przekazywanych przez Klientów;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań administracyjnych, sądowych oraz pozasądowych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 6. Dane osobowe przetwarzane są do momentu wygaśnięcia okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu stosunków prawnych łączących Administratora z osobą, której dane dotyczą.
 7. Państwa dane osobowe udostępniamy:
  1. naszym pracownikom i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje czynności związane z obsługą sklepu,
  2. przewoźnikom i operatorom pocztowym celem dostarczenia Państwu przesyłek,
  3. platformom płatniczym,
  4. różnego rodzaju wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy realizacji zadań,
  5. organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 9. W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania umowy, w związku z powyższym odmowa ich podania, uniemożliwia jej zawarcie.