PRZEDŁUŻAMY PROMO! WYPRZEDAŻ DO -50%, DARMOWA DOSTAWA od 1000 zł I RATY 0%! 🚛WYPRZEDAŻ DO -50%, DARMOWA DOSTAWA od 1000 zł 🚛 DO KOŃCA:
Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin (obowiązujący od 1.06.2023 r.)

Regulamin (obowiązujący od 1.06.2023 r.)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY FOCUS GARDEN
obowiązujący od dn. 01.06.2023 r. i mający zastosowanie do umów od tego dnia zawartych

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin.
 
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03.) przez Focus Garden na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego na Stronie internetowej pod adresem https://www.focusgarden.pl.
 
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego. Należy zwrócić uwagę na to, iż niektóre z zapisów kierowane są wyłącznie do Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach Konsumenta (wówczas słowo: "Klient" zastąpiono wyrażeniem "Konsument"), a niektóre tylko do Przedsiębiorców, (wówczas słowo: "Klient" zastąpiono wyrażeniem "Przedsiębiorca").
 
Kto prowadzi Sklep internetowy i jak można się skontaktować ze Sprzedającym?
 
Sklep internetowy pod adresem https://www.focusgarden.pl prowadzony jest przez Spółkę FOCUS GARDEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920), ul. Kraszewskiego 10 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy pod nr 0000928047, NIP: 7642696142, REGON: 382006469 (dalej zwaną "Focus Garden").
 
Wszyscy Klienci mogą się skontaktować z Focus Garden:
Dane osobowe.
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług, których dotyczy niniejszy Regulamin jest Focus Garden sp. z o.o. z siedzibą w Pile. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności.
 
Definicje.
 
Pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie nadano następujące znaczenie:
 1. Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usług lub Umowę sprzedaży z Focus Garden.
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zapisy dotyczące Konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta).
 3. Konto - spersonalizowany panel administracyjny Klienta, dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się na Stronie internetowej Focus Garden.pl - po podaniu ustalonego wcześniej w procesie Założenia Konta loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Focus Garden, w tym w szczególności dokonywać zakupów w Sklepie internetowym Focus Garden.
 4. Produkt/Towar - dostępne na Stronie internetowej Towary, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Focus Garden, w szczególności meble ogrodowe, artykuły ogrodowe, narzędzia ogrodowe.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Focus Garden na Stronie internetowej pod adresem https://www.focusgarden.pl gdzie Focus Garden oferuje Klientom dostępne w swoim asortymencie Produkty, wskazując ich parametry oraz cenę.
 7. Strona internetowa - Strona internetowa Focus Garden dostępna pod adresem internetowym: https://www.focusgarden.pl
 8. Sprzedający/ Focus Garden - Focus Garden spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920), ul. Kraszewskiego 10 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy pod nr 0000928047, NIP: 7642696142.
 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Focus Garden za pośrednictwem Strony internetowej.
 10. Zapytanie - oświadczenie woli Klienta stanowiące zaproszenie do złożenia Oferty przez Focus Garden.
 11. Doręczyciel - operator pocztowy lub firma świadcząca usługi przewozu Towarów.
§2. INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ
Czego potrzeba do korzystania ze Sklepu Focus Garden?
 1. Korzystanie z usług Sklepu internetowego możliwe jest na terenie całej Unii Europejskiej, wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera, urządzeń przenośnych takich jak: smartfon, tablet itp., wyposażonych w przeglądarkę internetową oraz dostęp do poczty elektronicznej.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Focus Garden oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wreszcie, do prawidłowego korzystania z wszystkich usług oferowanych na Stronie Internetowej wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki prywatności.
§3. ZAŁOŻENIE KONTA
 
Focus Garden umożliwia założenie Konta oraz sprzedaż Towarów w Sklepie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone przez Focus Garden drogą elektroniczną usługi obejmują:
 1. rejestrację Konta, oraz
 2. korzystanie z funkcjonalności Konta.
Jak założyć Konto?
 1. Chcąc skorzystać z usługi Konta, dostępnej w zakładce "Panel Klienta", Klient musi kliknąć opcję: "Załóż Konto" i wypełnić znajdujący się tam formularz rejestracyjny.
 2. Wypełniając formularz niezbędne jest podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Dodatkowo, w formularzu można uzupełnić takie dane jak: numer telefonu (dla kontaktów z kurierem w trakcie dostawy zamówienia) ulicę, numer domu/ lokalu oraz kod pocztowy i miejscowość, a w przypadku Przedsiębiorców dodatkowo NIP oraz nazwę firmy. W przypadku uzupełnienia danych adresowych na etapie Zakładania Konta, dane te zostaną automatycznie wskazane jako adres dostawy w trakcie składania zamówienia, co usprawni proces zakupów.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści niezgodnych z prawdą.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.
 5. Kliknięcie przycisku "Utwórz Konto" powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Focus Garden i wówczas Klient na podany przez niego adres e-mail otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia utworzenie konta. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy w szczególności:
  1. wysłanie oświadczenie przed jego upływem, w placówce operatora pocztowego, na adres Focus Garden sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła;
  2. złożenia oświadczenia w formie pisemnej bezpośrednio w BOK, adres: ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła.
  3. przesłanie oświadczenia drogą mailową na adres: [email protected].
Czy założenie Konta jest niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie Focus Garden?
Nie. Focus Garden umożliwia również dokonywanie zakupów w tzw. uproszczonej procedurze składania zamówień.

Jakie są funkcjonalności Konta?
Konta w Sklepie Focus Garden umożliwia w szczególności:
 1. dokonanie zakupów,
 2. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie swoich danych, w tym adresów dostawy oraz danych do faktury,
 3. tworzenie listy Towarów (schowek),
 4. przeglądanie historii zakupów złożonych w Sklepie,
 5. wyrażanie i wycofywanie zgód marketingowych.
§4. WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
 
Zakupy krok po kroku.
 
Krok 1.
W celu zawarcia umowy sprzedaży z Focus Garden, Klient wybiera Produkty dostępne na Stronie internetowej poprzez wskazanie ich ilości, a następnie kliknięcie ikony "Do koszyka" znajdującej się przy danym Produkcie. Produkty znajdujące się w koszyku nie są jeszcze kupione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Produktów, zmiany ilości dodanych Produktów, usunięcia znajdujących się tam Produktów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. Klient ma również możliwość "zapisania koszyka", z Produktami, które dodał, jednakże nie gwarantuje to niezmienności ceny tych Produktów. Na tym etapie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, a także wpisuje kod kuponu rabatowego, jeśli go posiada. Po uwzględnieniu sposobu dostawy, formy płatności i ewentualnego rabatu Klient zostanie poinformowany o końcowej wartości Koszyka. Następnie Klient klika przycisk "Przejdź do kasy".

Krok 2.
Klient może się zalogować do Panelu klienta lub wybrać opcję zakupów bez rejestracji albo Założenia Konta. Dokonanie zakupu może nastąpić po podaniu pełnych danych adresowych (miejsca odbioru Produktu). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient. Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzenie złożenia zamówienia".

Krok 3.
Klient ma okazję zweryfikować i dokonać ewentualnej zmiany danych podanych w zamówieniu. Po sprawdzeniu wszystkich elementów zamówienia Klient klika "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Focus Garden pocztą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia. W momencie potwierdzenia przez Focus Garden zamówienia, dochodzi między stronami do zawarcia Umowy sprzedaży.

Krok 4.
Klient otrzymuje podsumowanie dokonanego zamówienia i ma możliwość wydrukowania faktury proforma oraz listy Produktów, objętych złożonym zamówieniem.

Bieżąca aktualizacja stanów magazynowych.
Sprzedający na bieżąco aktualizuje stany magazynowe, zatem w momencie składania zamówienia, Klient jest informowany o tym, czy dany Produkt jest dostępny w magazynie, czy będzie dopiero sprowadzony. Jednocześnie Klient informowany jest o szacowanym czasie wysyłki konkretnego Towaru.

Możliwość składania zamówień 24h na dobę.
Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane począwszy od najbliższego dnia roboczego.

Czy zamówienia można składać jedynie przez Internet?
Nie. Zamówienia można składać również w formie Zapytania złożonego drogą telefoniczną poprzez kontakt na wskazane na Stronie internetowej numery telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. W przypadku złożenia Zapytania przez Klienta, do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Focus Garden za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Czy po zakupie można wystawić opinię?
Tak, na stronie Sklepu oraz na stronach innych dostawców usług takich jak opineo.pl, ceneo.pl jest możliwość wystawienia opinii za zakupiony Towar, jednak Focus Garden nie weryfikuje rzetelności i prawdziwości wystawionych opinii.
 
§5. ASORTYMENT I CENY
 
Co zawiera cena?
Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT. Przy każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT lub (w przypadku Konsumentów) paragon fiskalny, które zostają przesłane do Klienta wraz z zamówionym Towarem.
Focus Garden nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Czy cena może ulec zmianie?
Focus Garden zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, czasowego ograniczenia dostępności Produktów, wprowadzania bądź wycofania Towarów z oferty bez podania przyczyny, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania w nich zmian w każdym momencie. Zmiany te nie dotyczą zamówień potwierdzonych przez Focus Garden
 
§6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA. DOSTAWA PRODUKTÓW.
 
Realizacja zamówienia.
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na koncie Sprzedającego płatności za zamówienie, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem - po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia.
 2. Gdy zamówienie nie jest realizowane za pobraniem - wówczas zaksięgowanie wpłaty za zamówione Towary musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni. W przypadku naruszenia tego terminu Focus Garden może zamówienie w terminie kolejnych 5 dni anulować (odstąpić od niego) przesyłając Klientowi oświadczenie w formie e-mail.
 3. Focus Garden dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność Towarów w magazynie, czas kompletowania przesyłki i czas weryfikacji płatności. W przypadku, gdy Towar znajduje się poza magazynem i konieczne jest jego sprowadzenie do magazynu, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest informowany poprzez powiadomienie przy konkretnym Produkcie na etapie składania zamówienia.
 4. Klient potwierdza otrzymanie przesyłki pisemnym pokwitowaniem lub w innej formie dokumentowej, umożliwiającej ustalenie odbiorcy przesyłki.
 5. Klient ma prawo i obowiązek:
  1. odebrać zamówiony Towar, chyba że przesyłka znajduje się w stanie naruszonym;
  2. sprawdzić przesyłkę pod kątem zawartości, kompletności oraz zgodności z zamówieniem;
  3. dokonać zapłaty za dostarczony Towar, jeżeli dostawa następowała "za pobraniem".
 6. W przypadku gdy opakowanie dostarczanego Klientowi Towaru nosi widoczne ślady uszkodzenia, mogące świadczyć o uszkodzeniu przesyłanej zawartości, Klient proszony jest o nieodbieranie przesyłki. W takim wypadku na liście doręczającym należy umieścić adnotację, że odmowa nastąpiła z powodu jej uszkodzenia. Adnotacja ta musi zostać potwierdzona własnoręcznym podpisem lub w innej udostępnianej przez Doręczyciela formie dokumentowej, umożliwiającej ustalenie odbiorcy i dostrzeżonych uszkodzeń. Jednocześnie prosimy o poinformowanie obsługi Focus Garden o zaistniałej sytuacji za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego pod linkiem: https://focusgarden.pl/zwrotyreklamacje-pm-31.html
 7. W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, Focus Garden wezwie do wykonania wiążącej strony Umowy i zażąda zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej.
 8. Klient, który zdecyduje się na powtórne wysłanie pierwotnie nieodebranego Towaru, ponosi koszty jego ponownej wysyłki.
Teren oraz koszty dostawy.
 1. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej.
 2. Koszty dostawy Produktów (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na etapie składania zamówienia.
 3. Focus Garden zastrzega, że dostarczenie przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na związane z tym znacznie wyższe koszty, możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i następuje w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem.
 4. Focus Garden udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktów:
  1. odbiór osobisty - bezpłatny dla Klienta;
  2. dostawa za pośrednictwem operatora pocztowego;
  3. dostawa za pośrednictwem firmy świadczącej usługi przewozu Towarów.
Kiedy Focus Garden wysyła zamówione Produkty?
 1. Zamówione Produkty wysyłane są w ciągu 1-5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia (w przypadku przesyłek za pobraniem) albo od daty zaksięgowania płatności na koncie i są dostarczane za pośrednictwem firmy świadczącej usługi przewozu albo operatora pocztowego, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, jeżeli nie ustalono inaczej. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Focus Garden dostarczenie Produktów w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, Klient zostanie poinformowany o najbliższym możliwym terminie dostaw.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, zamówienie będzie gotowe do odbioru przez Klienta w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia. Focus Garden poinformuje Klienta o gotowym do odbioru Produkcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres mailowy.
Kto ponosi koszty dostawy?
Koszty związane z przesyłką Towaru ponosi Klient, chyba że umówiono się inaczej. Podane ceny Towarów dostępnych w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów transportu Towaru do Klienta. Koszt transportu jest Klientowi wskazywany i doliczany do wartości zamówienia w Kroku 1 składania zamówienia. Koszt transportu zależny jest od wagi i wielkości przesyłki, wybranego przez Klienta sposobu płatności, a także wybranej przez Klienta formy dostarczenia mu zamówienia i podmiotu dokonującego dostarczenia (sposobu dostarczenia zamówienia).
 
§7. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 
Sposoby płatności.
Focus Garden udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
 1. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. płatność gotówką lub kartą (wyłącznie Punkt Odbioru Towarów w Pile - po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu dostępności Produktów) przy odbiorze osobistym;
 3. płatność Szybkim przelewem/ BLIKiem - płatność elektroniczna przelewem lub kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, na rachunek bankowy Focus Garden;
 4. płatność PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni - płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPo;
 5. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Focus Garden;
 6. płatność w systemie ratalnym Credit Agricole;
 7. płatność w systemie ratalnym Santander Consumer Bank;
 8. w przypadku niektórych, indywidualnie uzgodnionych Klientów - Przedsiębiorców - faktura z odroczonym terminem płatności.
 9. informujemy, że niektóre firmy kurierskie określają górny limit gotówki, jaki może być odebrany przez kuriera przy dostawie przesyłki. W takim przypadku różnica powinna zostać uiszczona przez klienta na podane w regulaminie konto bankowe.
Konto bankowe.
 1. Płatności przelewem lub kartą płatniczą winny być dokonywane na rachunek bankowy Focus Garden: BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA nr PL90 1240 1747 1111 0011 1034 8866. W tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia lub imię i nazwisko (firmę) Klienta.
§8. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
Kiedy i w jaki sposób Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia?
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Focus Garden, bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa odstąpienia należy poinformować Focus Garden o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż Doręczyciel i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele Produktów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż Doręczyciel i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z Produktów. W tym celu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy w szczególności:
 1. wysłanie oświadczenie przed jego upływem, w placówce operatora pocztowego, na adres Focus Garden sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła;
 2. złożenia oświadczenia w formie pisemnej bezpośrednio w BOK, adres: ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła.
Kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy?
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje wówczas, gdy przedmiotem sprzedaży jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Koszty oraz termin zwrotu ceny.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Focus Garden zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Focus Garden), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Jeżeli Focus Garden nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Focus Garden dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 3. Korzystając z prawa odstąpienia, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym Towaru wielkogabarytowego tj. koszt opakowania, zabezpieczenia i nadania przesyłki do Focus Garden.
 4. Jeśli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę dla danego Towaru, to Focus Garden zwraca koszty doręczenia Konsumentowi zamówionego Towaru - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej u Sprzedającego i nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W odniesieniu do Towarów wielkogabarytowych w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, których ze względu na swój charakter (wagę i gabaryty) nie mogą być w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu są wyższe, aniżeli zwykłą przesyłką pocztową. W przypadku gdy konieczne jest nadanie przesyłki na palecie, również koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy również będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa. Koszty wysłania paczek wielkogabarytowych różnią się w zależności firmy kurierskiej i zależą od wymiarów i wagi paczki, kształtu oraz dystansu od miejsca wysyłki. Koszt zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, który obciąża Konsumenta jest wskazany w cenniku przewoźnika wybranego przez Konsumenta.
Odpowiedzialność Konsumenta za zmniejszenie wartości Towaru.
 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. W przypadku zmniejszenia wartości zwracanego Produktu, za które Konsument ponosi odpowiedzialność, Focus Garden wezwie do zapłaty odszkodowania, stanowiącego różnicę między wartością zniszczonego lub uszkodzonego Produktu, a wartością Produktu, z którego korzystałby w sposób dopuszczalny prawem, w określonym przez Sprzedającego terminie.
 3. W przypadku gdy Konsument nie uiści odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Focus Garden na podstawie art. 498 § 1 i 2 KC złoży Konsumentowi oświadczenie o potrąceniu przysługującej mu wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości Towaru z wierzytelnością Konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą Umową.
Gdzie odesłać zwracany Towar?
 1. Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od Umowy, Konsument powinien odesłać lub przekazać kompletny Towar do Focus Garden. Dołączenie do przesyłki dowodu zakupu (w szczególności paragonu fiskalnego) ułatwi i przyspieszy proces identyfikacji zamówienia, którego dotyczy zwrot. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 2. Adres do zwrotów : Focus Garden sp. z o.o. 64—20 Piła, ul. Kraszewskiego 10
§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ.
 
RĘKOJMIA.
 
Odpowiedzialność Konsumenta i Sprzedającego
 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową (dotyczy Towarów kupionych przez Konsumenta po 01 stycznia 2023 r.) lub ma wadę (dotyczy Towarów kupionych przez Konsumenta do dnia 31 grudnia 2022 roku).
 2. Konsument zobowiązany jest do przechowywania i wykorzystywania Towarów w sposób i w warunkach zapewniających zachowanie ich właściwości, zgodnie z ewentualnymi informacjami i wskazaniami podanymi w załączonych do Towarów lub dostępnych w Sklepie materiałach informacyjnych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy wady Towarów powstały z winy Konsumenta wskutek składowania, korzystania z Towarów w nieodpowiedni sposób lub niewłaściwej ich konserwacji. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie zakupionych Towarów.
Wada przesyłki.
Zalecamy, aby Klient dokonał starannego odbioru dostarczanego Towaru pod względem ilościowym i jakościowym w obecności Doręczyciela, a w razie stwierdzenia wady, sporządził lub uzupełnił stosowany protokół na okoliczność szkody oraz pokwitowanie otrzymania przesyłki lub odmowy odebrania przesyłki ze względu na wadę. W przypadku gdy Doręczyciel nie posiada druku protokołu szkody, prosimy o niezwłoczny kontakt:
 1. do Centrum Szkód DHL pod numerem tel. 42/634-53-45;
 2. do Centrum Szkód DPD pod numerem tel. 22 577-55-55;
 3. do Centrum Szkód Raben Polska pod numerem tel. 61 898 85 00;
 4. do Centrum Szkód Geis Parcel pod numerem tel. 801 702 505;
 5. do Centrum Szkód Geodis pod numerem tel. +48 22 460 26 26.
§10. REKLAMACJA
 
I. REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE RĘKOJMI - dotyczy reklamacji Towarów kupionych przez Konsumenta do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 
Jak złożyć reklamację?
W przypadku wystąpienia wad, Konsumentowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji i skorzystania z uprawnień w ramach rękojmi, tj.:
 1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,
 2. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 3. żądania usunięcia wady lub
 4. żądania wymiany Towaru na wolny od wad.
II. REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ - dotyczy reklamacji Towarów w kupionych przez Konsumenta od dnia 1 stycznia 2023 roku.
 
W razie niezgodności Towaru z umową Konsument może żądać:
 1. naprawy Towaru lub
 2. wymiany Towaru.
Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:
 1. wymienić Towar, gdy Konsument żądał naprawy, lub
 2. naprawić Towar, gdy Konsument żądał wymiany.
Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, a Konsument może zgłosić żądanie obniżenia cena albo zwrotu ceny.
W razie stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, Konsument może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
 3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony dot. wymiany lub naprawienia Towaru;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową, która istniała w chwili dostarczenia Towaru i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, jeśli Konsument j, najpóźniej w chwili zawarcia umowy dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Towar jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 
III. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI
 
Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów lub Konta (zgłoszenie reklamacyjne) powinny zawierać:
 1. numer zamówienia;
 2. dane Klienta, umożliwiające jego identyfikację;
 3. nazwę, typ lub opis niezgodności uszkodzonego Towaru lub usługi;
 4. datę powstania, ewentualnie spostrzeżenia niezgodności lub wady lub uszkodzenia;
 5. opis niezgodności lub wady lub uszkodzenia;
 6. zdjęcia obrazujące wadę, niezgodność lub uszkodzenie;
 7. protokół szkodowy spisany z Doręczycielem, jeżeli reklamacja składana jest wraz z odbiorem Towaru lub usługi lub inny dokument stwierdzający uszkodzenie Towaru lub przesyłki przy odbiorze;
 8. dowód zakupu, ewentualnie dowód świadczenia pieniężnego na kwotę równą wartości zamówienia.
Reklamację należy przesłać:
 1. w formie pisemnej na adres: ul. Focus Garden sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła;
 2. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego pod linkiem https://focusgarden.pl/zwrotyreklamacje-pm-31.html
W celu ustalenia sposobu rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, a także przyspieszenia procedury, prosimy o jak najdokładniejsze opisanie stwierdzonych wad i usterek.
 
Kiedy otrzymam odpowiedź na reklamację?
Focus Garden ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 
Kto ponosi koszty?
W przypadku skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi lub niezgodności Towaru z umową przesłanie przez niego wadliwego lub niezgodnego z umową Towaru, jak i przesłanie do niego Towaru naprawionego lub Towaru wymienionego odbywa się na koszt Sprzedającego.
W razie odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi lub niezgodności towaru z umową Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.
 
§11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 
Co muszą wiedzieć Przedsiębiorcy.
 1. Focus Garden przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Focus Garden.
 2. W wypadku Przedsiębiorców Focus Garden ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Focus Garden z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Przedsiębiorców zostaje wyłączona.
 4. Z chwilą wydania przez Focus Garden Produktów Doręczycielowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów. Focus Garden w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktów powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktów do Przedsiębiorcy za pośrednictwem Doręczyciela jest on obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Doręczyciela.
§12. SPORY. POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.
Podstawy prawne i sąd właściwy.
 1. Do wykonywania usług świadczonych przez Focus Garden na rzecz Klientów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego a w przypadku Konsumentów dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Focus Garden, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Umowy Sprzedaży przez Focus Garden będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Focus Garden, a Przedsiębiorcą, których polubowne lub pozasądowe załatwienie okazało się niemożliwe, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Focus Garden.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów.
 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub innej formy informowania o nierespektowaniu uprawnień Konsumenta, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Organem właściwym w takiej sytuacji jest WIIH w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań, Korespondencja: Skrytka Pocztowa nr 254, 60-967 Poznań 9, (mail: [email protected]) oraz właściwy miejscowo (ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta) Miejski lub Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/. Ponadto, Konsument może złożyć skargę dotyczącą zakupionych Towarów za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 2. Sprzedający nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzyganie sporu, jeżeli nie poinformuje o tym odrębnie w oświadczeniu o nieuwzględnieniu reklamacji lub innej formy informowania o nierespektowaniu uprawnień Konsumenta.
 3. W razie złożenia Klientowi propozycji polubownego rozwiązania sporu, jest ona wiążąca przez 14 dni od dnia jej dostarczenia Klientowi, jeżeli Sprzedający nie zastrzegł inaczej.
§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Umowy zawierane poprzez Stronę internetową zawierane są w języku zrozumiałym dla Klienta, a w szczególności w języku polskim.
 2. Focus Garden zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zapytania oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Focus Garden poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na Stronie internetowej oraz poprzez przesłanie Klientom zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta. Uważa się, że Klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.
Regulamin wchodzi w życie z dniem: 2023-06-01
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
Focus Garden sp. z o.o. 
ul. Kraszewskiego 10
64-920 Piła
 
Ja/My(*) ....................................................................................................... niniejszym
informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów(*)
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
 
Proszę o zwrot kwoty............................................zł(słownie:.......................................................)
 
przekazem pocztowym na adres .........................................................................................
 
lub na konto nr...............................................................................................................................
 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)........................................
 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): .....................................
 
Adres konsumenta(-ów): .........................................
 
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

                                                                                    ................................
 
Data: ...............................
 
 
 
 
(*) Niepotrzebne skreślić.
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
Polityka Cookies
Obowiązek informacyjny wobec Klientów
Polityka Bezpieczeństwa FocusGarden.pl
Pouczenie o odstąpieniu od umowy PDF
Wzór formularza odstąpienia od umowy PDF
Wzór formularza odstąpienia od umowy DOC

Przejdź do regulaminu obowiązującego do dnia 24 grudnia 2014 roku
Przejdź do regulaminu obowiązującego do dnia 24 maja 2018 roku
Przejdź do regulaminu obowiązującego do dnia 11 czerwca 2020 roku
Przejdź do regulaminu obowiązującego do dnia 13 lipca 2021r.
Przejdź do regulaminu obowiązującego do dnia 17 maja 2022r.
Przejdź do regulaminu obowiązującego do dnia 31 maja 2023r.

Zapisz się do newslettera

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Focus Garden w trosce o bezpieczeństwo i wysoki standard obsługi swoich Klientów, wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień spowoduje, że zostaną one zapisane na Twoim urządzeniu.
Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na używanie cookies. Więcej o przetwarzaniu danych oraz plikach cookies znajdziesz tutaj.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu