🔥 BLACK NOVEMBER SALE! 🔥 LICZBA SZTUK W PROMOCJI OGRANICZONA. NIE CZEKAJ!🔥 BLACK NOVEMBER SALE! 🔥 OSTATNIA SZANSA! DO KOŃCA:
Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014r. włącznie

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014r. włącznie

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014r. włącznie
 
§ 1. Informacje ogólne
 1. Zamówienia składane w sklepie internetowym działającym pod adresem URL www.focusgarden.pl realizowane są przez: Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus
  ul. Kraszewskiego 10
  64-920 Piła
  NIP: 7641707441, REGON: 570371203
  Adres e-mail: [email protected]
  tel/faks.: 67 344 20 24
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus - zwanego dalej Sprzedającym, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, m.in. za pośrednictwem Internetu, telefonu, telefaksu itp. poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.focusgarden.pl, zwaną dalej Sklepem.
 3. Znak towarowy FOCUS GARDEN oraz wszelkie inne znaki towarowe bądź inne prawa własności intelektualnej dotyczące produktów prezentowanych w Sklepie internetowym są chronione prawem.
 4. Oferta Sklepu kierowana jest do konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego) oraz do przedsiębiorców tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 Kodeksu cywilnego).
 5. Prezentacja produktów w ramach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza automatycznego zawarcia umowy sprzedaży. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z momentem potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep. W przypadku złożenia zamówienia z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty kupna.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedającego z Klientami umów sprzedaży produktów. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.focusgarden.pl w formie umożliwiającej jego pobranie i wydrukowanie.
 7. Sprzedający jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a ponadto gdy klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają również przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
§ 2. Ochrona danych osobowych
 1. Zarejestrowanie się w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie przez Sprzedającego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Sprzedający zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą.
 3. W żadnym wypadku dane osobowe Klientów nie są udostępniane lub odsprzedawane osobom trzecim.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Na pisemne żądanie Klienta jego dane osobowe zostaną usunięte z bazy klientów, a konto w Sklepie internetowym zostanie zamknięte.
§ 3. Asortyment i ceny
 1. Sprzedający zastrzega, iż kolorystyka prezentowanych produktów w zależności od rozdzielczości komputera może nieznacznie różnić się od rzeczywistości.
 2. Wszystkie ceny produktów prezentowanych w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, chyba że cennik stanowi inaczej. Cena podana w elektronicznym formularzu zamówienia jest wiążąca z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego lub jego pracownika przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, faksem itp. cena podana na stronie internetowej Sklepu jest wiążąca z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego lub jego pracownika przyjęcia zamówienia o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 3. Cena produktu, który w chwili złożenia zamówienia przez Klienta jest niedostępny może ulec zmianie, o czym Klient zostanie powiadomiony. W takim przypadku Klient, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedającego lub jego pracownika ma prawo zrezygnować z zamówienia.
 4. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Po wypełnieniu zamówienia przez Klienta koszt transportu jest mu wskazywany i doliczany do wartości zamówienia. Koszt transportu zależny jest od wagi i wielkości przesyłki oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, czasowego ograniczenia dostępności produktów, wprowadzania bądź wycofania produktów z oferty bez podania przyczyny, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania w nich zmian w każdym momencie.
 6. Sprzedający zastrzega, że dostarczenie przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na związane z tym znacznie wyższe koszty możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i następuje w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem.
§ 4. Płatności
 1. Przez wartość zamówienia rozumie się cenę za zamówiony towar powiększoną o koszt dostawy (przesyłki).
 2. Należności za zamówione produkty regulowane są w następujący sposób:
  1. przy odbiorze przesyłki, płatne gotówką u kuriera,
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia, w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu oraz w ust. 4 niniejszego paragrafu.
  3. kartą kredytową w systemie Pay U płatności on-line
  4. w systemie ratalnym Credit Agricole
 3. Przy zamówieniach przekraczających 3.000,00 zł Sprzedający ma prawo zażądania zadatku w wysokości 15% wartości zamówienia (w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego), jako zabezpieczenie kosztów realizacji zamówienia.
 4. Płatności przelewem lub kartą kredytową winny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
  BZ WBK o/Piła nr 51 1500 1041 1210 4005 6078 0000
§ 5. Złożenie zamówienia, sposób realizacji zamówienia i warunki dostawy
 1. Zakupy w Sklepie są dokonywane po uprzednim zarejestrowaniu się i wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia.
 2. Zamówienia mogą być przyjmowane również telefonicznie, faksem oraz poprzez pocztę elektroniczną: [email protected].
 3. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie w chwili składania zamówienia.
 4. Zamówienia w Sklepie za pomocą elektronicznego formularza zamówienia lub poczty elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, natomiast zamówienia drogą telefoniczną, faksem itp. można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.
 5. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego formularza zamówienia i wymaga zapoznania i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce „Dostawa”. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w elektronicznym formularzu zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 6. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia.
 7. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania mogą być nierealizowane, o czym Klient jest niezwłocznie informowany elektronicznie na podany adres e-mail.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność zamówionych produktów w magazynie. W przypadku niedostępności części stanowiących przedmiot zamówienia produktów Klient jest informowany o możliwości realizacji części zamówienia, decyzję co do sposobu realizacji części zamówienia podejmuje Klient.
 9. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego. Klient w potwierdzeniu złożenia zamówienia informowany jest o dostępności produktów promocyjnych objętych jego zamówieniem.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta. W przypadkach budzących uzasadnione zastrzeżenia, a w szczególności w przypadku nie podania wszystkich wymaganych danych lub podania danych budzących wątpliwości co do ich poprawności oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, Sprzedający może nie przyjąć zamówienia do realizacji.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” zamówienie jest kierowane do realizacji kiedy dane Klienta zostaną zweryfikowane przez Sprzedającego. W pozostałych przypadkach zamówienie jest kierowane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. W sytuacji określonej w § 4 ust. 3 zamówienie zostanie skierowane do realizacji po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty tytułem zadatku, o której mowa w ww. przepisie Regulaminu.
 12. Zamówione produkty wysyłane są w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia lub od daty wpływu przedpłaty na konto i są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 13. Chwilą wykonania przez Sklep internetowy zawartej umowy sprzedaży jest moment odbioru przez Klienta przesyłki od przedstawiciela firmy kurierskiej.
 14. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru w magazynie, czas kompletowania przesyłki i weryfikacji płatności oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. W przypadku, gdy towar znajduje się poza magazynem i konieczne jest jego sprowadzenie oraz przygotowanie do wysyłki, czas wysyłki może ulec wydłużeniu .
 15. Szczegółowe informacje o przewidywanym terminie wysyłki Klient otrzyma w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 16. Klient potwierdza otrzymanie przesyłki pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 17. Kupujący zobowiązuje się odebrać zamówiony produkt, chyba że przesyłka znajduje się w stanie naruszonym.
§ 6. Uszkodzenia powstałe w czasie transportu
 1. W przypadku gdy opakowanie dostarczanego klientowi towaru nosi widoczne ślady uszkodzenia mogące świadczyć o uszkodzeniu przesyłanej zawartości Klient proszony jest o nieodbieranie przesyłki. W takim wypadku na liście doręczającym należy umieścić adnotacje, że odmowa nastąpiła z powodu jej uszkodzenia. Adnotacja ta musi zostać potwierdzona własnoręcznym podpisem. Jednocześnie prosimy o poinformowanie obsługi Sklepu o zaistniałej sytuacji za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 67 344 20 24
 2. Jeżeli zakupiony towar został dostarczony do Klienta z częściowym uszkodzeniem (wybrana partia, element), należy w obecności kuriera spisać niezwłocznie protokół szkodowy i skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 67 344 20 24. W takim przypadku sprzedający zobowiązuje się do odbioru uszkodzonego towaru (partii, elementu )oraz do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 3. W wymienionych przypadkach protokół szkodowy powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach - osobno dla Klienta i dla Kuriera.
§ 7. Reklamacje i zwroty
 1. Klient zobowiązany jest do przechowywania i wykorzystywania produktów w sposób i w warunkach zapewniających zachowanie ich właściwości, zgodnie z ewentualnymi informacjami i wskazaniami podanymi w załączonych do produktów materiałach informacyjnych. W przypadku produktów wymagających okresowej konserwacji Sprzedający dołącza do produktu stosowną informację o konieczności i częstotliwości przeprowadzania konserwacji oraz o zalecanych środkach konserwujących. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, w której wady produktów powstały z winy Klienta wskutek składowania, wykorzystania produktów w nieodpowiedni sposób lub niewłaściwej ich konserwacji.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie produktów zakupionych u Sprzedającego.
 3. Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem produktów.
 4. Gwarancja
  1. produkty znajdujące się w ofercie Sklepu objęte są 12-miesięczną gwarancją licząc od dnia odebrania przesyłki przez Klienta.
  2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych z niewłaściwego użytkowania.
  3. Dla zachowania uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji konieczne jest wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres e-mail poczty elektronicznej Sprzedającego: [email protected] lub kontakt telefoniczny celem ustalenia sposobu rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji. Klient zobowiązany jest jak najdokładniej opisać stwierdzone wady i usterki. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest posiadanie przez Klienta oryginału faktury wystawionej przy sprzedaży towaru lub paragonu, a także oryginalnego opakowania.
  4. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jej uwzględnienia.
  5. Przesłanie przez Klienta wadliwego towaru, jak i przesłanie do niego towaru naprawionego lub towaru wymienionego odbywa się na koszt Sprzedającego wyłącznie przy reklamacjach uznanych za zasadne.
  6. W przypadku uznania roszczenia z tytułu gwarancji za zasadne Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie 30 dni od dnia otrzymania wadliwego produktu.
 5. Niezgodność towaru z umową
  1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, weryfikacji czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz kompletności przesyłki w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej związanej z transportem produktów jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej stosownego protokołu.
   Przepisy niniejszego ustępu mają zastosowanie wyłącznie do klientów posiadających status konsumenta.
 6. Odstąpienie od umowy
  1. Zgodnie z przepisem art. 6 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku konsument, który zawarł umowę na odległość (tzn. bez jednoczesnej obecności obu jej stron) może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin ten biegnie od dnia dostarczenia produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Zwracany produkt nie może nosić śladów zużycia, używania lub uszkodzenia i musi być zwrócony w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży oraz przesyłki wysłane na koszt Sprzedającego nie będą przez Sprzedającego przyjmowane. Zwroty są możliwe tylko po okazaniu paragonu fiskalnego / faktury VAT.
  3. Wysyłka towaru do zwrotu musi zostać ustalona i potwierdzona drogą mailową lub telefoniczną.
  4. Zwracany produkt powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu gdyż w przypadku uszkodzenia go w transporcie Sprzedający ma prawo odmówić jego odbioru.
  5. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny nastąpi w sposób z nim ustalony w terminie 14 dni od dnia nadejścia produktu podlegającego zwrotowi. Zwrot pieniędzy następuje po sprawdzeniu produktu przez Sprzedającego.
  6. Koszty odesłania zwracanego produktu ponosi konsument.
  7. W przypadku Klientów nie posiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nabytych produktów powinny być zgłoszone pod wskazanym w niniejszym Regulaminie adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu.
 2. Mimo dołożenia należytej staranności, w ofercie prezentowanej w Sklepie mogą się pojawić nieścisłości. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej w Sklepie należy kontaktować się z administratorem Sklepu: e-mail: [email protected] lub telefonicznie.
 3. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie posiadającymi statusu konsumenta sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania ewentualnych sporów, stosownie do wartości przedmiotu sporu jest Sąd Rejonowy w Pile lub Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XIV Cywilny z siedzibą w Pile.

Zapisz się do newslettera

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Focus Garden w trosce o bezpieczeństwo i wysoki standard obsługi swoich Klientów, wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień spowoduje, że zostaną one zapisane na Twoim urządzeniu.
Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na używanie cookies. Więcej o przetwarzaniu danych oraz plikach cookies znajdziesz tutaj.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu