🔥 BLACK NOVEMBER SALE! 🔥 LICZBA SZTUK W PROMOCJI OGRANICZONA. NIE CZEKAJ!🔥 BLACK NOVEMBER SALE! 🔥 OSTATNIA SZANSA! DO KOŃCA:
Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin obowiązujący do dnia 17 lipca 2022r

Regulamin obowiązujący do dnia 17 lipca 2022r

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY FOCUS GARDEN
obowiązujący od dn. 11 czerwca 2020 r. i mający zastosowanie do umów od tego dnia zawartych
(t.j. z dn. 29 czerwca 2021 r.)
 
 
Sklep internetowy „FOCUS GARDEN” prowadzony jest w domenie internetowej https://www.focusgarden.pl przez Focus Garden sp. z o.o. (KRS: 0000928047). Kontakt jest możliwy pod adresem email: [email protected], [email protected] lub pod numerem tel.: 67 344 20 24.
 
§ 1. Informacje ogólne
 1. Regulamin określa prawa, obowiązki, warunki i terminy związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w szczególności sprzedaży towarów Sprzedającego.
 2. Regulamin obowiązuje od dn. 12 czerwca 2020 r. i określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez Focus Garden sp. z o.o. - zwaną dalej Sprzedającym, przy zawieraniu umowy sprzedaży na odległość tj. poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.focusgarden.pl (https://www.focusgarden.pl), zwaną dalej Sklepem, a także za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (telefonu, telefaksu itp.).
 3. Regulamin stanowi uzupełnienie informacji handlowej umieszczonej w Sklepie oraz integralną część zawieranych przez Sprzedającego z Klientami umów sprzedaży towarów. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.focusgarden.pl ( https://www.focusgarden.pl ) w formie umożliwiającej jego pobranie i odtworzenie na nośniku danych, wydrukowanie lub odtworzenie na nośniku danych.
 4. Zamówienia składane w sklepie internetowym działającym pod adresem URL www.focusgarden.pl ( https://www.focusgarden.pl ) realizowane są przez: Focus Garden sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Kraszewskiego 10 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy pod nr 762196, NIP: 7642696142, REGON: 382006469, Adres e-mail: [email protected] tel/faks.: 67 344 20 24. Administratorem Danych jest "Focus Garden sp. z o.o.”
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie oraz skorzystanie z innych, dodatkowych usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem witryny www.focusgarden.pl (w szczególności założenie i korzystanie z Konta Klienta). Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem witryny www.focusgarden.pl i/lub przed skorzystaniem z innych dodatkowych usług dostępnych w Sklepie (m. in. w trakcie zakładania Konta Klienta).
 6. Wszelkie prawa do strony internetowej www.focusgarden.pl, a w szczególności prawa autorskie do zawartości tej strony, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych oraz innych utworów, treści i elementów umieszczonych na stronie Sklepu przysługują Sprzedającemu i są chronione prawem. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej http://www.focusgarden.pl/ lub jej części bez zgody Sprzedającego.
 7. Sprzedający jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw do wzorów towarów Sprzedającego zamieszczonych w Sklepie, podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych dedykowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Sprzedający dysponuje prawami wyłącznymi do używania poniższego znaku towarowego „Focus Garden”, zarejestrowanego na podstawie świadectwa ochronnego na znak towarowy nr 293061 z dnia 8 sierpnia 2017 r. Wykorzystanie znaku towarowego Focus Garden bez zgody Sprzedającego powoduje m.in. obowiązek: zapłaty odszkodowania za wszelkie wynikłe z naruszenia prawa wyłącznego; zniszczenia wszelkich ruchomości wytworzonych w związku z naruszeniem prawa wyłącznego do znaku; zwrotu wszystkich korzyści uzyskanych wskutek naruszenia prawa wyłącznego do znaku; złożenia oświadczenia o dokonanym naruszeniu lub złożenia przeprosin z tegoż samego tytułu.
 9. Sprzedający dba o prawa konsumenta i dokłada wszelkich starań, by postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu z Klientami będącymi konsumentami, były zgodne z prawem konsumenckim.
Słowniczek
 1. W ramach Regulaminu poniższym zwrotom nadano następujące znaczenie:
  1. KC - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  2. PK - ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  3. UDE - ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub inna osoba, podmiot prawa, korzystająca ze Sklepu;
  5. Konsument - Klient, będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera umowę niemającą dla niego charakteru zawodowego. Konsumentem nie jest także:
   1. osoba prawna;
   2. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
   3. inna osoba lub podmiot prawa.
  6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającym pod nazwą FocusGarden.pl, dostępny przy użyciu zewnętrznych nośników danych w sieci Internet w domenie https://www.focusgarden.pl oraz za pośrednictwem oprogramowania nośników danych, w tym aplikacji mobilnych dla iOS i Android;
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, udostępniony w domenie https://www.focusgarden.pl, regulujący stosunki prawne pomiędzy Klientem, a Sprzedającym;
  8. Sprzedający - spółka, o której mowa w § 1 ust. 4;
  9. Funkcjonalność – zbiór atrybutów Serwisu, w tym osobno Kalendarza, umożliwiający wykonanie określonej funkcji dostępnej w ramach Serwisu;
  10. Konto – część Serwisu, dotycząca zarejestrowanych Klientów, Specjalistów/Właścicieli, umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych w Serwisie, zawierająca dane o Kliencie, Specjaliście/Właścicielu;
  11. Dzień roboczy - pracujący dzień tygodnia, przypadający na dni od poniedziałku do piątku;
  12. Doręczyciel - firma kurierska, operator pocztowy lub inny przewoźnik.
§ 2. Działalność Sklepu. Sprzedaż towarów
Działalność Sklepu
 1. Sklep, za pośrednictwem swojej strony internetowej świadczy usługi:
  1. udostępnienia Sklepu i jego funkcjonalności do korzystania przez użytkowników sieci Internet;
  2. prezentacji towarów Sprzedającego i innych producentów, które mogą zostać zakupione przez Klienta w sposób uregulowany poniżej.
Umowa sprzedaży
 1. Prezentacja towarów w ramach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza automatycznego zawarcia umowy sprzedaży. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży (ofertę kupna) określonego towaru.
 2. Umowa sprzedaży zawarta zostaje z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep. Oświadczenie o przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego następuje w formie dokumentowej.
 3. Procedurę złożenia i przyjęcia zamówienia uregulowano szczegółowo w § 4.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest generowane automatycznie przez funkcjonalności Sklepu w przypadku towarów dostępnych, jednak w przypadku braku dostępności towaru lub jego ograniczonej dostępności, Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia w terminie 3 dni roboczych. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczny z niezawarciem umowy sprzedaży.
 5. W przypadku złożenia zamówienia z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość niż funkcjonalności Sklepu, zawarcie umowy sprzedaży towaru następuje z chwilą złożenia przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu zamówienia za pomocą środka porozumiewania się na odległość, który posłużył do złożenia zamówienia.
§ 3. Asortyment i ceny
 1. Sprzedający zastrzega, że kolorystyka prezentowanych towarów w zależności od rodzaju urządzenia elektronicznego, na którym odczytywana jest treść Sklepu i ustawień tego urządzenia może nieznacznie różnić się od oryginału.
 2. Wszystkie ceny produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, chyba że cennik stanowi inaczej. Przy każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT lub (w przypadku Klientów będących konsumentami) paragon fiskalny, które zostają przesłane do Klienta wraz z zamówionym towarem.
 3. Cena podana w elektronicznym formularzu zamówienia jest wiążąca z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 6. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, faksem itp. cena podana na stronie internetowej Sklepu jest wiążąca z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia.
 4. Cena towaru, który w chwili złożenia zamówienia przez Klienta jest niedostępny, może ulec zmianie, o czym Klient zostanie powiadomiony. W takim przypadku Klient, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedającego, ma prawo zrezygnować z zamówienia.
 5. Koszty związane z przesyłką towaru ponosi Klient, chyba że umówiono się inaczej. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Koszt transportu jest Klientowi wskazywany i doliczany do wartości zamówienia po wypełnieniu formularza zamówienia przez Klienta. Koszt transportu zależny jest od wagi i wielkości przesyłki, wybranego przez Klienta sposobu płatności, a także wybranej przez Klienta formy dostarczenia mu zamówienia i podmiotów dokonującego dostarczenia (sposobu dostarczenia zamówienia).
 6. Przesyłka może zostać przesłana do Klienta w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem operatora pocztowego;
  2. za pośrednictwem przedsiębiorstwa, świadczącego usługi przewozu towarów.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, czasowego ograniczenia dostępności produktów, wprowadzania bądź wycofania towarów z oferty bez podania przyczyny, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania w nich zmian w każdym momencie.
 8. Sprzedający zastrzega, że dostarczenie przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na związane z tym znacznie wyższe koszty, możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i następuje w sposób indywidualnie uzgodniony z Klientem.
§ 4. Złożenie zamówienia, sposób realizacji zamówienia i warunki dostawy
Złożenie zamówienia
 1. Zakupy towarów w Sklepie są dokonywane:
  1. po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie, poprzez założenie Konta;
  2. po wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia, bez rejestracji w Sklepie.
 2. Zamówienia mogą być przyjmowane również w innej formie dokumentowej, w szczególności telefonicznie, faksem oraz poprzez pocztę elektroniczną: [email protected], [email protected] lub [email protected].
 3. Przedmiotem transakcji są towary prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie w chwili składania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
 4. Zamówienia w Sklepie, za pomocą elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w Sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, natomiast zamówienia drogą telefoniczną, czy w innej formie dokumentowej można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 5. Złożenie zamówienia polega na uzupełnieniu danymi i przesłaniu elektronicznego formularza zamówienia, zapoznania się i zaakceptowania postanowień Regulaminu. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w elektronicznym formularzu zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
Realizacja umowy sprzedaży
 1. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia.
 2. Zamówienia, których z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania, mogą nie zostać zrealizowane, o czym Klient jest niezwłocznie informowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany adres e-mail.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność zamówionych towarów w magazynie. W przypadku niedostępności części stanowiących przedmiot zamówienia towarów Klient jest informowany o możliwości realizacji części zamówienia. Decyzję co do sposobu realizacji części zamówienia podejmuje Klient.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia towaru, który okazał się być niedostępny w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o jego braku. W razie wystąpienia takiej sytuacji Klient ma możliwość skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, co wiąże się ze zwrotem wpłaconej ceny w ciągu 14 dni od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu. Jeśli Klient, będący konsumentem, nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedającemu przysługuje 30-dniowy termin na realizację złożonego zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku sprzedaży towarów w promocji, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego. Klient w potwierdzeniu złożenia zamówienia informowany jest o dostępności towarów w promocji, objętych jego zamówieniem.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia, jeżeli będzie to konieczne do realizacji zamówienia.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” zamówienie jest kierowane do realizacji, gdy dane Klienta zostaną zweryfikowane przez Sprzedającego. W pozostałych przypadkach zamówienie jest kierowane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 15 zamówienie zostanie skierowane do realizacji po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty tytułem zadatku, o której mowa w ww. przepisie Regulaminu.
Metody płatności
 1. Przez wartość zamówienia rozumie się cenę za zamówiony towar powiększoną o koszt dostawy (przesyłki).
 2. Należności za zamówione towary regulowane są w następujący sposób:
  1. przy odbiorze przesyłki, płatne gotówką u Doręczyciela;
  2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, wskazanym w elektronicznym formularzu zamówienia, w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu oraz w § 5 ust. 4 Regulaminu;
  3. szybkim przelewem internetowym w systemie płatności online;
  4. kartą kredytową w systemie płatności online;
  5. w systemie ratalnym Credit Agricole Raty.
 3. Przy zamówieniach przekraczających 3.000 zł Sprzedający ma prawo zażądania zadatku w wysokości 15% wartości zamówienia (płatny w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego), jako zabezpieczenie kosztów realizacji zamówienia.
 4. Klient, będący przedsiębiorcą, dokonujący zakupu w Sklepie obowiązany jest do wskazania firmy przedsiębiorstwa oraz numeru NIP przed złożeniem zamówienia, jeżeli życzy sobie wystawienia faktury VAT. Firma (nazwa) przedsiębiorstwa oraz numer NIP podawane są przez Klienta w formularzu elektronicznym.
 5. Płatności przelewem lub kartą kredytową winny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: Santander Bank Polska S.A. o/Piła nr 77 1090 2590 0000 0001 4146 1083. W tytule przelewu prosimy podać nr zamówienia lub imię i nazwisko zamawiającego klienta.
§ 5. Realizacja zamówienia - dostawa i zwrot towarów
Dostawa towarów
 1. Zamówione towary wysyłane są w ciągu 1-5 dni roboczych od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia lub od daty wpływu przedpłaty na konto i są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego przewoźnika, czy operatora pocztowego, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, jeżeli nie ustalono inaczej. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, dostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, Klient zostanie poinformowany o najbliższym możliwym terminie dostawy.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedający prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia. Chwilą wykonania przez Sklep zawartej umowy sprzedaży jest moment przekazania zamówionego towaru Doręczycielowi.
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru w magazynie, czas kompletowania przesyłki, czas weryfikacji płatności. W przypadku, gdy towar znajduje się poza magazynem i konieczne jest jego sprowadzenie do magazynu, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie odrębnie poinformowany.
 4. Szczegółowe informacje o przewidywanym terminie wysyłki Klient otrzyma w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 5. Klient potwierdza otrzymanie przesyłki pisemnym pokwitowaniem lub w innej formie dokumentowej, umożliwiającej ustalenie odbiorcy przesyłki.
 6. Klient ma prawo i/lub obowiązek:
  1. odebrać zamówiony towar, chyba że przesyłka znajduje się w stanie naruszonym;
  2. dokonać oceny zakupionego towaru lub świadczonej na jego rzecz usługi;
  3. dokonać zapłaty za dostarczony towar, jeżeli dostawa następowała „za pobraniem”.
 7. W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, Sprzedający wezwie do wykonania wiążącej strony umowy i zażąda zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej.
 8. Klient, który zdecyduje się na powtórne wysłanie pierwotnie nieodebranego towaru, ponosi koszty jego ponownej wysyłki.
Zwrot towarów
 1. Jeżeli w związku z zawartą umową sprzedaży dochodzi do zwrotu towaru, Klient obowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym. W miarę możliwości zwracany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie.
 2. Klient powinien dokonać zwrotu towaru niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zwrotu, nie później niż w terminie 14 dni. Do zwracanego towaru Klient powinien dołączyć otrzymany dowód zakupu lub inny dokument pozwalający na ustalenie danych transakcji płatniczej i danych dostawy.
 3. Wysyłka towaru do zwrotu powinna zostać ustalona i potwierdzona drogą pocztową, mailową lub telefoniczną.
 4. Zwracany produkt powinien zostać należycie opakowany i zabezpieczony na czas transportu.
 5. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego towaru podlegającego zwrotowi lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W kwocie tej mieszczą się również koszty dostarczenia towaru do nabywcy. Zwrot pieniędzy następuje po sprawdzeniu towaru przez Sprzedającego. Zwrot wartości zamówienia w takiej samej formie, w jakiej Klient dokonał płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu rzeczy. Klient jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy na swój koszt do Sprzedającego w terminie 14 dni liczonych od momentu odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, do którego dochodzi wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego towaru.
 8. Sprzedający dokonuje weryfikacji stanu zwracanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 9. W przypadku zmniejszenia wartości zwracanego towaru przez Klienta będącego konsumentem, za które ponosi on odpowiedzialność, Sprzedający wezwie Klienta do zapłaty wyliczonego przez niego odszkodowania, stanowiącego różnicę między wartością zniszczonego towaru, a wartością towaru, z którego korzystałby w sposób dopuszczalny prawem, w określonym przez Sprzedającego terminie.
 10. W przypadku gdy Klient nie uiści odszkodowania, o którym mowa w § 5 ust. 17 Sprzedający, na podstawie art. 498 § 1 i 2 KC złoży Klientowi oświadczenie o potrąceniu przysługującej mu wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Klienta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.
 11. W przypadku zmniejszenia wartości zwracanego towaru przez Klienta nie będącego konsumentem, Sprzedający wezwie Klienta do zapłaty wyliczonego przez niego odszkodowania, stanowiącego różnicę między wartością zniszczonego towaru, a wartością towaru, z którego korzystałby w sposób dopuszczalny prawem, w określonym przez Sprzedającego terminie. Po bezskutecznym upływie terminu, Sprzedający na podstawie art. 498 § 1 i 2 KC złoży Klientowi oświadczenie o potrąceniu przysługującej mu wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Klienta nie będącego konsumentem o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.
§ 6. Odstąpienie od umowy
 1. Podmiot prowadzący Sklep w pełni respektuje prawo Klienta, będącego konsumentem do odstąpienia od umowy, którą konsument zawarł na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Regulacja konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy została zamieszczona w rozdziale 4 PK, zatytułowanym „Prawo do odstąpienia od umowy”, w przepisach art. 27 i n. PK. Poniżej zamieszczono informacje o sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
  1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w przepisach art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż Doręczyciel lub osoba wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy polega na poinformowaniu Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze skierowanego do niego jednoznacznego oświadczenia woli. Uprawnienie realizowanie jest poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, w sposób umożliwiający mu odtworzenie oświadczenia o odstąpieniu i zidentyfikowanie Klienta dokonującego odstąpienia. Do zachowania tego terminu wystarczy w szczególności:
   1. wysłanie oświadczenia przed jego upływem w placówce operatora pocztowego na adres ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła,
   2. wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected];
   3. skorzystanie z formularzy dostępnych w Sklepie.
  4. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu formularza, zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, prześle Klientowi potwierdzenie jego przyjęcia.
  5. W ciągu kolejnych 14 dni (licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy) Klient będący konsumentem zobowiązany jest do odesłania, na adres siedziby Sprzedającego, zakupionego towaru, po uprzednim ustaleniu ze Sprzedającym sposobu odesłania towaru.
 3. W razie skutecznego skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do zwrotu towaru do siedziby Sprzedającego. Klient korzystający z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, jeżeli Sprzedający nie zaoferuje poniesienia tych kosztów.
 4. Sprzedający dokona zwrotu wartości zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania, zastrzeżeniem § 6 ust. 5, zależnie od tego co otrzyma wcześniej.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, ten nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W razie sprzeczności postanowień § 6 z pozostałymi postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia § 6. Nie wyłącza to stosowania dalszych postanowień Regulaminu, do których nie odnosi się zdanie poprzednie.
§ 7. Wady towarów lub usług. Reklamacje
Odpowiedzialność Klienta i Sprzedającego
 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), jeżeli w Regulaminie nie zastrzeżono inaczej.
 2. Klient zobowiązany jest do przechowywania i wykorzystywania towarów w sposób i w warunkach zapewniających zachowanie ich właściwości, zgodnie z ewentualnymi informacjami i wskazaniami podanymi w załączonych do towarów lub dostępnych w Sklepie materiałach informacyjnych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy wady towarów powstały z winy Klienta wskutek składowania, korzystania z towarów w nieodpowiedni sposób lub niewłaściwej ich konserwacji. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie zakupionych towarów.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedającego towarów objętych zamówieniem Doręczycielowi, na Klienta nie będącego konsumentem przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki przez Doręczyciela ani za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od wydania go do dostarczenia Klientowi.
 5. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, odpowiedzialność Sprzedającego za wady towarów i usług jest wyłączona. Odpowiedzialność za szkody niemajątkowe i majątkowe, w tym za utracone korzyści, między Sprzedającym, a Klientami będącymi przedsiębiorcami jest wyłączona. Postanowienia tego ustępu nie dotyczą Klientów będących konsumentami.
 6. Zgłaszanie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jest możliwe drogą elektroniczną, na adres [email protected] oraz pocztową, na adres ul. Kraszewskiego 10, 64 - 920 Piła. W celu ustalenia sposobu rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, a także przyspieszenia procedury, uprasza się o jak najdokładniejsze opisanie stwierdzonych wad i usterek.
Wady przy odbiorze towaru. Wady przesyłki
 1. Klient powinien dokonać starannego odbioru dostarczanego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w obecności Doręczyciela, a w razie stwierdzenia wady powinien sporządzić/uzupełnić stosowny protokół na okoliczność szkody oraz pokwitowanie otrzymania przesyłki lub odmowy odebrania przesyłki z uwagi na wadę. W przypadku gdy Doręczyciel nie posiada druku protokołu szkody, prosimy o niezwłoczny kontakt:
  1. do Centrum Szkód DHL pod numerem tel. 42/634-53-45;
  2. do Centrum Szkód InPost pod numerem tel. 722 444 000 lub 746 600 000;
  3. do Centrum Szkód Raben Polska pod numerem tel. 67 211 01 10;
 2. W przypadku gdy opakowanie dostarczanego Klientowi towaru nosi widoczne ślady uszkodzenia, mogące świadczyć o uszkodzeniu przesyłanej zawartości, Klient proszony jest o nieodbieranie przesyłki. W takim wypadku na liście doręczającym należy umieścić adnotację, że odmowa nastąpiła z powodu jej uszkodzenia. Adnotacja ta musi zostać potwierdzona własnoręcznym podpisem lub w innej udostępnianej przez Doręczyciela formie dokumentowej, umożliwiającej ustalenie odbiorcy i dostrzeżonych uszkodzeń. Jednocześnie prosimy o poinformowanie obsługi Sklepu o zaistniałej sytuacji za pomocą poczty elektronicznej na adres email: [email protected].
Gwarancje
 1. Niektóre towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku informacja o gwarancji znajduje się w opisie towaru dostępnym w Sklepie, a stosowny dokument gwarancyjny dołączony zostaje do wysyłanego Klientowi towaru.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji oraz uprawnienia z tytułu rękojmi są od siebie niezależne.
 3. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji jest określone w dokumencie gwarancji lub innym dokumencie dołączonym do dokumentu gwarancji.
Reklamacje
 1. Każdy Klient będący konsumentem, posiada prawo do reklamacji zakupionego towaru lub uzyskanej usługi. Przedmiotem reklamacji są wady fizyczne lub prawne dostarczonych towarów i usług.
 2. Sprzedający odpowiada na wniesione reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 3. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi, przesłanie przez niego wadliwego towaru, jak i przesłanie do niego towaru naprawionego lub towaru wymienionego odbywa się na koszt Sprzedającego wyłącznie przy reklamacjach uznanych za zasadne.
 4. Reklamacja (zgłoszenie reklamacyjne) powinna zawierać:
  1. numer zamówienia;
  2. dane Klienta, umożliwiające jego identyfikację;
  3. nazwę, typ lub opis uszkodzonego towaru lub usługi;
  4. datę powstania, ewentualnie spostrzeżenia wady lub uszkodzenia;
  5. opis wady lub uszkodzenia;
  6. zdjęcia obrazujące wadę lub uszkodzenie;
  7. protokół szkodowy spisany z Doręczycielem, jeżeli reklamacja składana jest wraz z odbiorem towaru lub usługi lub inny dokument stwierdzający uszkodzenie towaru lub przesyłki przy odbiorze;
  8. dowód zakupu, ewentualnie dowód świadczenia pieniężnego na kwotę równą wartości zamówienia.
§ 8. Spory. Polubowne i pozasądowe rozwiązywanie sporów
 1. Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 1 pkt 21 PK informujemy, że w przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub innych form informowania o nierespektowaniu uprawnień konsumenta, Klient posiadający status konsumenta, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Organem właściwym w takiej sytuacji jest WIIH w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, Korespondencja Skrytka Pocztowa nr 254, 60-967 Poznań 9 oraz właściwy miejscowo (ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta) Miejski lub Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/.
 2. Sprzedający nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzyganie sporu z Klientami, jeżeli nie poinformuje o tym odrębnie w oświadczeniu o nieuwzględnieniu reklamacji lub innej formy informowania o nierespektowaniu uprawnień konsumenta.
 3. W razie złożenia Klientowi propozycji polubownego rozwiązania sporu, jest ona wiążąca przez 14 dni od dnia jej dostarczenia Klientowi, jeżeli Sprzedający nie zastrzegł inaczej.
 4. Jeżeli Klient nie jest konsumentem ewentualne spory, których nie dało się załatwić polubownie lub pozasądowo rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Sprzedającego.
§ 9. Zmiana Regulaminu
 1. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiana Regulaminu Sklepu dokonywana jest uchwałą uprawnionego organu Sprzedającego.
 3. Zmieniony Regulamin Sprzedający jest obowiązany:
  1. podać do publicznej wiadomości w domenie internetowej Sklepu;
  2. przekazać Klientom w formie dokumentowej.
 4. Klient jest związany zmienionym Regulaminem, jeżeli nie złoży oświadczenia o braku akceptacji zmienionego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z usunięciem Konta oraz brakiem możliwości składania dalszych zamówień.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jej ogłoszenia w sposób przewidziany w § 9 ust. 3 pkt 1.
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy KC, a ponadto gdy Klient jest konsumentem przepisy PK.
 2. W razie niezgodności Regulaminu z powszechnie obowiązującym stanem prawnym, dla Sprzedającego oczywistym jest to, że zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Nie zmienia to faktu obowiązywania Regulaminu w pozostałym zakresie.
 3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferowane towary i usługi były jak najwyższej jakości, podobnie jak informacja o nich, umieszczana w Sklepie w zrozumiałej treści. Wszelkiego rodzaju zapytania, dotyczące nabytych produktów, powinny być zgłoszone pod wskazanym w Regulaminie adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu.
 4. Mimo dołożenia należytej staranności, w ofercie prezentowanej w Sklepie mogą się pojawić nieścisłości. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej w Sklepie należy kontaktować się z administratorem Sklepu: e-mail: [email protected], [email protected] lub telefonicznie.
 5. Jeżeli Klient jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Klienta.
 
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
 
Jeśli dokonaliście Państwo zakupu jako konsument w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zarobkową, to w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możecie Państwo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego - Focus Garden sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W każdym przypadku będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 
"Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
Focus Garden sp. z o.o. 
ul. Kraszewskiego 10
64-920 Piła
 
Ja/My(*) ....................................................................................................... niniejszym
informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
 
Proszę o zwrot kwoty............................................zł(słownie:.......................................................)
 
przekazem pocztowym na adres .........................................................................................
 
lub na konto nr...............................................................................................................................
 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)...............................
 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...............................
 
Adres konsumenta(-ów): ................................
 
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

                                                                                    ................................
 
Data: ...............................
 
 
 
 
(*) Niepotrzebne skreślić.
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
Pouczenie o odstąpieniu od umowy PDF
Wzór formularza odstąpienia od umowy PDF
Wzór formularza odstąpienia od umowy DOC

Przejdź do regulaminu obowiązującego do dnia 24 grudnia 2014 roku
Przejdź do regulaminu obowiązującego do dnia 24 maja 2018 roku
Przejdź do regulaminu obowiązującego do dnia 11 czerwca 2020 roku
Przejdź do regulaminu obowiązującego do dnia 13 lipca 2021r.

Zapisz się do newslettera

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Focus Garden w trosce o bezpieczeństwo i wysoki standard obsługi swoich Klientów, wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień spowoduje, że zostaną one zapisane na Twoim urządzeniu.
Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na używanie cookies. Więcej o przetwarzaniu danych oraz plikach cookies znajdziesz tutaj.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu